stowarzyszenie

"cross country team"

Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2017 po kilkuletniej nieformalnej działalności grupy pasjonatów aktywnego spędzania czasu i podróży rowerowych.

 

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:
- Organizowanie imprez kulturalnych takich jak wycieczki i rajdy rowerowe, festiwale, pokazy i wystawy, służące promocji regionu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
- Promocji i organizacji wolontariatu,
- Doradztwa oraz pomocy w przygotowaniu i wdrażaniu projektów zgodnych z celami statutowymi stowarzyszenia,
- Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celem stowarzyszenia, w kraju i za granicą.

 

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:
- Organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji,
- Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych,
- Opracowywaniu i druku broszur, folderów, plakatów, ulotek, map turystycznych
- Tworzeniu materiałów audiowizualnych i stron internetowych.

- Przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod nr 0000704024